Realiseren doelstellingen

De Platformleden dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen door:

 • de ketenzorg wat betreft voeding van 0-4 jarigen te bevorderen, elk vanuit de eigen beroepsgroep;
 • signaleren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en hiaten in de kennis, dit in het platform bespreekbaar te maken en indien nieuwe inzichten aanleiding geven tot verandering in het huidige beleid, deze voor te leggen aan de Gezondheidsraad om tot consensus hierover te komen. Daarnaast participatie in het opstellen van activatiedocumenten op onderwerpen waarin de huidige consensuskennis niet voorziet;
 • bij te dragen aan een goede implementatie van de richtlijnen over voeding die raakvlakken hebben met de voeding voor kinderen van 0-4 jaar (vooral JGZ richtlijn ‘Voeding & Eetgedrag’, NVK richtlijn ‘Signalering van somatische oorzaken bij afwijkend voedingsgedrag’) bij alle betrokken beroepsgroepen;
 • in contacten met opleidingsinstituten en zorginstellingen te wijzen op het belang van aandacht voor gezonde voeding voor 0-4 jarigen in de basisopleiding, van een regelmatige toetsing van de kennis, bijscholing en certificering en waar mogelijk ook concreet een bijdrage hieraan te leveren of deze zelf te organiseren;
 • de organisatie-eigen middelen, zoals vakbladen en websites in te zetten om kennis over voeding 0-4 jarigen over te dragen aan de achterban;
 • binnen de eigen beroepsgroep de vanzelfsprekendheid van gezonde voeding voor 0-4 jarigen uit te dragen om zo bij te dragen aan een sociale norm waarin het niet gewoon is dat kinderen voortdurend worden blootgesteld aan ongezonde voedingsverleidingen;
 • het charter actief onder de aandacht te brengen van relevante instellingen en organisaties waarmee contacten worden onderhouden, deze te stimuleren steun aan het charter te betuigen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de hierin genoemde doelstellingen.

Om de doelstellingen te realiseren stemt het Platform af met:

 • De overheid, om gezamenlijk een partnerschap voeding 0-4 jaar in te stellen.
 • Platform partners, om zich te houden aan de ge maakte afspraken.

Om de doelstellingen te realiseren doet het Platform een beroep op:

 • De media om in uitingen over voeding voor 0-4 jarigen, gezonde voeding als vanzelfsprekend naar voren te laten komen.
 • Organisaties die geen lid zijn van het Platform maar wel met deze groep, kinderen en hun ouders, te maken hebben, om gezonde voeding als vanzelfsprekend te maken.
Dagelijks bestuur Platform:

NVK, Koen Joosten, voorzitter Platform
VNFKD, Carolien Frenkel
Voedingscentrum, Karen van Drongelen
TNO, Roelinde Bakker

© Voedingscentrum 2015